Počet obyvateľov k 31.12.2017 - 5549

Počet narodených 71

Počet prisťahovaných 66

Počet zomretých 55

Počet odsťahovaných 50

 

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2018 - 5581

Prírastok 32 obyvateľov .

Okresný úrad Čadca odvolal mimoriadnu situáciu spôsobenú silným snežením dňa 18.1.2019 o 12:00.

 

pdfOdvolanie Mimoriadnej situácie

Na základe pretrvávajúceho nepriaznivého stavu v obciach postihnutých snehovou kalamitou a naďalej pretrvávajúceho nebezpečenstva ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku Okresný úrad Čadca podľa § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
dňa: 15. 01. 2019 o 15:00 h vo svojom územnom obvode
mimoriadnu situáciu
Počas mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.
Na ohrozenom území ustanovujem režim života nasledovne:
- účelne využívať všetku dostupnú techniku,
- pokračovať v sprístupnení všetkých lokalít pre záchranné zložky a autobusovú dopravu,
- zákaz odstavovania vozidiel na komunikáciách II., III. triedy, miestnych komunikáciách s výnimkou povoleného parkovania a na točňách autobusov hromadnej dopravy,
- obmedziť používanie osobných motorových vozidiel,
- zabezpečiť, aby vlastníci budov susediacich s chodníkmi a verejnými priestranstvami priebežne odstraňovali za striech sneh a cencúle.

 

pdfVyhlásenie mimoriadnej situácie v okrese Čadca

Vzhľadom na zlepšenie poveternostných podmienok a nasadenie pracovných prostriedkov, odvoláva sa mimoriadna situácia v katastri obce Raková k 15.1.2019 o 8:00 hod.

pdfOdvolanie Mimoriadnej situácie

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti silného sneženia a vetra na území obce a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa
§ 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

dňa 14.1.2019 o 8:30 h na území obce mimoriadnu situáciu.

Počas obdobia ohrozenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku - vykonávaním záchranných prác. Na ohrozenom území ustanovujem tieto režimové opatrenia:


- Prostredníctvom ťažkých mechanizmov zabezpečiť prístup do postihnutých častí obce
- Sprístupniť všetky lokality pre záchranné a pohotovostné služby v odľahlých osadách
- Prostredníctvom zodpovedných zamestnancov obce zabezpečiť komunikáciu s obyvateľstvom postihnutých časti obce
- Informovať odbor CO OÚ Čadca
- Krízový štáb v spolupráci s Obecným úradom v Rakovej bude koordinovať záchranné práce, monitorovať záchranné práce a prijímať opatrenia na predchádzanie škôd a odstránenie vzniknutých následkov
- Odstránenie popadaných stromov a stromov ktoré ohrozujú pohyb osôb po verejných komunikáciách

 

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

V Rakovej 14.1.2019

 

pdfVyhlásenie mimoriadnej situácie