Obec Raková bola vybraná do výskumu s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých ( PIAAC-Programme for the International Assenssment of Adult Competencies ). Výskum realizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V termíne od 5. septembra 2022 do 31. marca 2023 externí opytovatelia z NIVAM uskutočnia rozhovory v náhodne vybraných domácnostiach  v našej obci. Budú sa preukazovať identifikačným preukazom a osobitným úvodným listom. Rozhovory zaznamenajú do elektronického dotazníka v tablete. So všetkými získanými informáciami sa bude zaobchádzať v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a budú považované za prísne dôverné.

pdfMedzinárodný výskum zručností dospelých

prerusenie distribucie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie. Obmedzenia sa budú týkať odberných miest a lokalít obce Raková uvedených na zoznamoch v prílohe: 

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 06.10.2022           lokality: U Podmoly, Korcháň, Petrová, Pod Jedľou, Pod Poľanou, Kohútove, U Špaldoni, Trstená I., Trstená II., U Furmaníka, Kuchriská, Mičkové, U Rafaji, Zavaleniská, Kopčisko, Zahrbik, Bednárka, U Krížka, U Repčáka, U Školníka, Kubriková, Kurajka, Starelina, Kukoľanka, Preláč, Stodolčiska, U Smrečka, Za Groň, U Hura, U Sihelníka, U Gala, U Maslíka 

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 12.10.2022           lokality: Postalka, Stodolčiska, Za Groň

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 18.10.2022           lokality: U Vražľa, U Maslíka, U Kajánka, U Urbana, Bukovina, U Krištofa, U Blažička           

prerusenie distribucie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie. Obmedzenia sa budú týkať odberných miest a lokalít obce Raková uvedených na zoznamoch v prílohe: 

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 27.09.2022           lokality: Postalka, Stodolčiska, Za Groň

Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, na úsek EIA/SEA podľa § 9 ods. 6 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) bola doručená správa o hodnotení strategického dokumentu  „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského  kraja na roky 2021 – 2027“ .

Dotknutá obec má za povinnosť podľa § 11 ods. 1 zákona informovať do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o správe o hodnotení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámiť kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. 1 zákona.

Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského  kraja na roky 2021 – 2027“   je zverejnená odo dňa 12.09.2022 na internetovej stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-zili

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutoční 29.09.2022  o 10,00 hod. na adrese: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina. 

Konzultácie v zmysle § 63 zákona  k správe o hodnotení strategického dokumentu sú možné počas trvania procesu posudzovania v pracovné dni v čase od 8.00 – 14.00 hod. osobne na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina,  tel. č. 041/733 5696.

Ing. arch. Pavel Kropitz, vedúci odboru

Príloha: pdfSprievodný list           pdfPozvánka na verejné prerokovanie strategického dokumentu

pdfInformácia pre verejnost

Vyvesené: 13.9.2022