VYHLÁSENIE III. stupňa povodňovej aktivity

Obec Raková podľa § 26 ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v y h l a s u j e dňa 26.6.2020 o 19:30 h III. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku Trstená a jeho prítokoch v katastrálnom území Raková

Opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami a na vykonanie záchranných prác vykonať v súlade s povodňovým plánom obce.

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom a hodinou vyhlásenia.

kfp npm diplom 2020 1 13

Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica udelila knihe Raková Dejiny, Ľudia, Príbehy 2. miesto v kategórií kníh o obciach. Ďakujeme za ocenenie, ktoré patrí hlavne autorom knihy a všetkým občanom, ktorí sa zo svojimi fotografiami, príspevkami a námetmi podieľali na príprave knihy.

bocian

Kliknutím na obrázok sa vám otvorí nové okno s live prenosom z hniezdna Rakovských bocianov 

Oznamujeme občanom, že v dňoch   22. júna  (pondelok )  až  26. júna 2020  (piatok),

v čase od 9,00 hod. do 15,00 hod. sa uskutočnia ostré streľby na strelnici v Rakovej. 

Žiadame občanov, aby sa v uvedených dňoch a uvedenom čase nepohybovali v okolí strelnice. 

pdfostré streľby Jún 2020

Obec Raková podľa § 26 ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami o d v o l á v a  dňa 31.5.2020 o 18:00 h  II. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku Trstená a jeho prítokoch v katastrálnom území Raková
Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom a hodinou vyhlásenia. Ďalšie činnosti na území katastra obce budú vykonávané podľa pokynov starostu obce.