výstava záhradkári

V sále Kultúrneho domu v Rakovej v dňoch 27.–28.09.2020 usporiadali záhradkári z Rakovej každoročnú výstavu ovocia, zeleniny, liečivých a okrasných rastlín. Aj napriek nepriaznivému roku, ktorý neprial úrode ovocia a jarné mrazy poškodili ovocie, sa záhradkárom podarilo výstavu uskutočniť a návštevníci mohli vidieť veľkú paletu odrôd.

Obecný úrad v Rakovej oznamuje verejnosti, že v zmysle § 23 a § 24 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi sa v tomto období vykonávajú v obci Raková, lokalita u Halušky a u Turiaka, preventívne protipožiarne kontroly, a to v rodinných domoch a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Kontroly vykonávajú kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Raková. Žiadame občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolným skupinám vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolných skupín.

Účelom preventívnych požiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi. Kontroly sa zamerajú najmä na kontrolu: potvrdení o vykonaní čistenia a kontroly komína a dymovodu, skladovania horľavých látok, stavom prístupových ciest...

Prehliadky slúžia predovšetkým k prevencii proti vzniku požiaru a ich cieľom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiaru. Kontrolné skupiny obce Raková sa na vyžiadanie preukážu poverením od starostu obce a preukazom.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

                             ODVOLÁVA  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
                          okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto  od 03.09.2020 od 06:00 hod. 

Prílohy: pdfOdvolanie času zvýšeného nebezpečenstva

Obec Raková podľa § 26 ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami o d v o l á v a  dňa 24.8.2020 o 8:00 h  II. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku Rakovka aTrstená a jeho prítokoch v katastrálnom území Raková.
Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom a hodinou vyhlásenia. Ďalšie činnosti na území katastra obce budú vykonávané podľa pokynov starostu obce.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

                             VYHLASUJE  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode                                okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto  od 12.08.2020 od 06:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä:

– fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,  alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
– spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Prílohy:     pdfVyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru