prerusenie distribucie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie. Obmedzenia sa budú týkať odberných miest a lokalít obce Raková uvedených na zoznamoch v prílohe: 

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 13.12.2022               lokalita: Kopčisko, Kurajka

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 14.12.2022               lokalita: Postalka, Stodolčiska, Za Groň

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 15.12.2022               lokalita: U Zemana, U Gala

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 16.12.2022               lokalita: U Hura, Za Sihlami, U Surovky

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina, doručil dňa 10. 11. 2022 Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek prostredia kraja, na úsek EIA podľa § 9 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. zákona.

slovenský zväz záhradkárov logo

Muštáreň SZZ ZO v Rakovej oznamuje svojim zákazníkom, že dňa 12.11.2022 bola sezóna muštovania jabĺk ukončená! 

odpis vodomerov

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  oznamujú občanom, že v čase od 09.11.2022 do 30.11.2022 bude v obci Raková prebiehať odpis vodomerov.

Prosíme občanov, ktorí majú vodomer na neprístupnom mieste alebo sa nebudú počas dňa nachádzať doma, aby stav vodomera odpísali a umiestnili na viditeľné miesto (napr. nalepiť na poštovú schránku, prípadne na vchodové dvere).

Spoločnosť SEVAK-Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. ďakuje za spoluprácu.