Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci upozorňuje na dôsledné zabezpečenie ochrany lesov (ako aj trávnatých porastov, verejných priestranstiev a prírodného prostredia) pred požiarmi. 

Vzhľadom k príchodu teplých jarných dní a požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a  fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz:

  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
  • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Fyzická osoba nesmie:

  • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
  • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

ďalej je občan povinný:

  • dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi
  • dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

sevak logo

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali  vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia.  

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje za pochopenie.  

Vo vybraných domácnostiach sa uskutoční v priebehu roka 2021.

Štatistický úrad zrealizuje v roku 2021 zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu vo vybraných 690 obciach, medzi ktorými je aj Raková. Do zisťovania je na celom Slovensku zapojených 8 200 domácností.

Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu. Údaje sa zverejňujú ročne na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o európskej štatistike cestovného ruchu.

Okresnému úradu Žilina, odboru  starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“), bol predložený odborný posudok a návrh záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Podľa § 14 ods. 4 zákona Vám zasielame záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ .

Dotknutým orgánom a dotknutým obciam zasielame záverečné stanovisko prostredníctvom elektronickej adresy:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne

Dotknutá obec má za povinnosť podľa § 14 ods.5 zákona, zverejniť záverečné stanovisko v mieste obvyklým spôsobom a to v lehote do 3 pracovných dní od jeho doručenia a oznámiť, kde a kedy je možné do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

                                                     

                                                                                                                                 Ing. arch. Pavel Kropitz

                                                                                                                                     vedúci  odboru 

Príloha:       pdfSprievodný list

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby.

Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku s vyjadrením. Odteraz sa dá s distribútorom elektriny komunikovať elektronicky a kedykoľvek skontrolovať v akom štádiu je proces.

Viac informácii nájdete v priloženom dokumente:  pdfStredoslovenská distribučná SSD - nové online služby