Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v  Čadci 

                        ODVOLÁVA  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

                 na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku) 

v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto  od 01. 04. 2022  od 10.00 hod.  do odvolania.

                   pplk. Ing. Stanislav Zdařil, riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci

pdfOdvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 01.04.2022 

Počas roka 2022 vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu.

Na Slovensku bolo do zisťovania o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu vybraných 700 obcí, medzi nimi aj obec Raková. Zamestnanec Štatistického úradu Slovenskej republiky poverený funkciou opytovateľa môže navštíviť aj Vašu domácnosť, musí sa ale preukázať osobitným poverením.

Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite.

Všetky informácie a názory, ktoré domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, jeho zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Viac informácií nájdete na stránke:  www.statistics.sk.

Štatistický úrad Slovenskej republiky vám ďakuje za Vašu ochotu, ústretovosť a porozumenie. 

pdfŠÚSR - zisťovanie  

                                  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v  Čadci 

                        VYHLASUJE  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

                 na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku) 

v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto  od 23. 03. 2022  od 06.00 hod.  do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

zákaz vypalovania travy a zakladanie ohnov

Vzhľadom   k nástupu teplých  jarných dní  a predpokladanému nárastu  požiarov  súvisiacich  s  vypaľovaním  suchej  trávy   Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Čadci  upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby  a  fyzické osoby - podnikateľov  na  prísny  zákaz 

- vypaľovať  porasty  bylín,  kríkov  a  stromov

- zakladať  oheň  v  priestoroch  alebo  miestach,  kde by  mohlo  dôjsť  k  jeho  rozšíreniu

- spaľovať  horľavé  látky  na  voľnom  priestranstve .