sirena

Preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky bude vykonané hlasitou skúškou dvojminútovým stálym tónom v piatok 9. decembra 2022 o 12. hodine.

prerusenie distribucie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie. Obmedzenia sa budú týkať odberných miest a lokalít obce Raková uvedených na zoznamoch v prílohe: 

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 13.12.2022               lokalita: Kopčisko, Kurajka

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 14.12.2022               lokalita: Postalka, Stodolčiska, Za Groň

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 15.12.2022               lokalita: U Zemana, U Gala

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 16.12.2022               lokalita: U Hura, Za Sihlami, U Surovky

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina, doručil dňa 10. 11. 2022 Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek prostredia kraja, na úsek EIA podľa § 9 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. zákona.