Vzhľadom na zlepšenie poveternostných podmienok a nasadenie pracovných prostriedkov, odvoláva sa mimoriadna situácia v katastri obce Raková k 15.1.2019 o 8:00 hod.

pdfOdvolanie Mimoriadnej situácie

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti silného sneženia a vetra na území obce a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa
§ 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

dňa 14.1.2019 o 8:30 h na území obce mimoriadnu situáciu.

Počas obdobia ohrozenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku - vykonávaním záchranných prác. Na ohrozenom území ustanovujem tieto režimové opatrenia:


- Prostredníctvom ťažkých mechanizmov zabezpečiť prístup do postihnutých častí obce
- Sprístupniť všetky lokality pre záchranné a pohotovostné služby v odľahlých osadách
- Prostredníctvom zodpovedných zamestnancov obce zabezpečiť komunikáciu s obyvateľstvom postihnutých časti obce
- Informovať odbor CO OÚ Čadca
- Krízový štáb v spolupráci s Obecným úradom v Rakovej bude koordinovať záchranné práce, monitorovať záchranné práce a prijímať opatrenia na predchádzanie škôd a odstránenie vzniknutých následkov
- Odstránenie popadaných stromov a stromov ktoré ohrozujú pohyb osôb po verejných komunikáciách

 

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

V Rakovej 14.1.2019

 

pdfVyhlásenie mimoriadnej situácie

DSC 0007

Vďaka dobrým snehovým podmienkam a dohode s vlastníkmi pozemkov sme mohli dnes, 7.1.2019 oficiálne spustiť prevádzku lyžiarskeho vleku Raková Korcháň. Prevádzkovaním lyžiarskeho vleku bola poverená Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková.

 

Prevádzková doba vleku je:
                                              Do 31.1              od 1.2

PONDELOK – PIATOK        14:00 – 16:30     14:00 – 17:00
SOBOTA                               09:00 – 16:30     09:00 – 17:00
NEDEĽA                               10:00 – 16:30     10:00 – 17:00

Cenník pre sezónu 2018/2019

DENNÝ LÍSTOK DOSPELÝ                                                       6,00 €
POLDENNÝ LÍSTOK DOSPELÝ do 13:00                                4,00 €
POLDENNÝ LÍSTOK DOSPELÝ od 13:00                                4,00 €
DENNÝ LÍSTOK DIEŤA OD 6 - DO 15 ROKOV                        3,00 €
POLDENNÝ LÍSTOK DIEŤA OD 6 - DO 15 ROKOV do 13:00  2,00 €
POLDENNÝ LÍSTOK DIEŤA OD 6 - DO 15 ROKOV od 13:00  2,00 €
HODINOVÝ LÍSTOK                                                                  1,00 €
SENIORI / nad 60 rokov/                                                            4,00€
DETÍ DO 6 ROKOV                                                                    1,00€

Informácie o podmienkach na lyžovanie získate na tel. čísle: 0905/975633

pdfPrevádzkový poriadok lyžiarskeho vleku 

DSC 0293 2

Želám vám šťastné a pokojné sviatky vianočné, bohatého Ježiška a do Nového roku vám prajem:
veľa lásky, ktorá hory prenáša,
veľa šťastia, ktoré dušu povznáša,
veľa zdravia, ktoré sa kúpiť nedá,
veľa Božieho požehnania,
a tiež istý úspech v práci, ktorá chlieb prináša.
Rozvaha nech nedopustí urobiť Vám chybný krok, s rodinou a láskou v srdci privítajte nový rok.
Verím, že ako aj po minulé roky sa opäť aj tento rok stretneme na Námestí Jána Palárika a oslávime spolu príchod Nového roku 2019.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce Raková

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca vydala usmernenie

pre chovateľov - ohlasovanie domácej zabíjačky:

pdfZabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu