zhasnute svetla 25 1 23 1

Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády.

Dovoľujeme si vám oznámiť, že zber veľkoobjemového odpadu sa bude od tohto roka zabezpečovať už bez zvážania po obci. Je potrebné si ho dopraviť osobne na zberný dvor. K tomuto kroku nás prinútilo výrazné zdraženie poplatku za uloženie odpadu na skládku. Občania platia poplatok za zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu a na dofinancovanie zberu separovaného odpadu. Za takýto odpad sa nepovažuje odpad, ktorý vznikne pri stavebných prácach, na ktoré sa vyžaduje stavebné povolenie alebo ohlásenie. A tak sa stávalo, že stavebníci vyložili svoj odpad zo stavieb počas veľkoobjemového zberu na ulicu, my sme ho zozbierali a zaplatili z našich peňaženiek. Tento systém zberu zneužívali aj podnikateľské subjekty, ktoré sa týmto spôsobom zbavovali svojho odpadu. "za naše spoločné peniaze". Ďakujeme za pochopenie.

sevak logo

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina oznamujú občanom, že v obci Raková bude prebiehať počas celého mesiaca január/2023 mimoriadny odpis vodomerov.

Prosíme občanov, ktorí majú vodomer na neprístupnom mieste alebo sa nebudú počas dňa nachádzať doma, aby stav vodomera odpísali a umiestnili na viditeľné miesto (napr. nalepiť na poštovú schránku, prípadne na vchodové dvere).

Ďakujeme všetkým občanom obce Raková, že sa spolu s nami prišli rozlúčiť so starým rokom 2022 na Námestie Jána Palárika v Rakovej.
Veselá hudba, vianočný punč a silvestrovský ohňostroj vyčarili všetkým úsmev na tvári a dobrú náladu. Veríme, že toto stretnutie upevnilo v nás pocit priateľstva a blízkosti.
Výťažok z predaja vianočného punču v sume 1035 eur bude použitý na podujatie v našej obci – Deň detí.
Poďakovanie patrí   zamestnancom OÚ v Rakovej, CVČ Raková a OKVS Raková, ktorí vianočný punč pripravili.