Okresnému úradu Žilina, odboru  starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“), bol predložený odborný posudok a návrh záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a tiež súhlasné vyjadrenie ÚVZ SR Bratislava.

Vypracované záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“  je zverejnené na elektronickej adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn

Dotknutá obec má za povinnosť podľa § 14 ods.5 zákona, zverejniť záverečné stanovisko v mieste obvyklým spôsobom a to v lehote do 3 pracovných dní od jeho doručenia a oznámiť, kde a kedy je možné do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Ing. arch. Pavel Kropitz, vedúci  odboru

Príloha: pdfSprievodný list                pdfZáverečné stanovisko

Vyvesené: 13.9.2022

Slovenský zväz záhradkárov pripravuje v termíne 25.09.2022 a 26.09.2022 výstavu ovocia, zeleniny a liečivých rastlín. Výstava bude otvorená v Kultúrnom dome J. Palárika:

NEDEĽA  (25.09.2022)          od 8,30 hod. do 19,00 hod.

PONDELOK  (26.09.2022)      od 8,00 hod. do 13,00 hod.

Exponáty môžu priniesť členovia i nečlenovia zväzu záhradkárov priamo do kultúrneho domu v sobotu dňa 24.09.2022 do 14,00 hod.

Viac informácii na telefónnom čísle:  

0915 340 215   František Chabreček, predseda.

Na výstave si zároveň budete môcť objednať ovocné stromčeky.

Slovenský zväz záhradkárov ZO Raková oznamuje, že v súčasnosti až do 12.09.2022 prebieha muštovanie len na základe telefonickej dohody:  

0915 340 215      František Chabreček, predseda

0908 857 945      Jozef Florek, podpredseda

Od 13.09.2022   budú prevádzkové hodiny muštárne nasledovné:

          UTOROK         15,00 – 18,00

          ŠTVRTOK       15,00 – 18,00

          SOBOTA           8,00 – 12,00

Cenník:     muštovanie                 0,30 €/liter

                  samostatné drtenie     2,50 €/vrece

Ovocie musí byť čisté, nenahnité  a bez kamienkov!!!

muštovanie