Lesy Slovenskej republiky štátny podnik vyzývajú podľa § 34e ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom. 

Výzva a zoznam vlastníkov:

https://cuet.slovensko.sk/sk/priloha/zobraz/c84a0cbe-2190-488c-b663-bcfcbebc2cb2

Dátum zverejnenia (vyvesenia):  29.06.2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v  Čadci  v súlade  s § 4 písm. b)  a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

                         V Y H L A S U J E     od 11. 06. 2021  od 06.00 hod.  do odvolania 

                              ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

mapa cestovného semaforu

Od pondelka 31.5.2021 je účinný tzv. cestovný semafor, ktorý umožňuje osobám relatívne bezpečné cestovanie do zahraničia a súčasne minimalizuje import nových infekcií, prípadne nových mutácií SARS-CoV-2. Cestovný semafor umožňuje ľahký a jasný prehľad o epidemiologickej situácií v okolitých krajinách sveta na základe farebného rozlíšenia rizika (zelená, červená, čierna). Cestovný semafor sa bude aktualizovať raz za dva týždne, v individuálnych prípadoch skôr.

Na základe malého záujmu o testovanie v mobilnom odberovom mieste Kultúrny dom Jána Palárika v Rakovej, bude počnúc 1. júnom 2021 testovanie zrušené.