Vyhlásenie volieb 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019

pdfvyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

     Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

V súlade § 8 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 1. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú dňa 25. mája 2019

u t v á r a m

na území obce Raková na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov 4 volebné okrsky pre voľby do Európskeho parlamentu a zároveň

u r č u j e m

pre všetky volebné okrsky rovnaký počet volebných miestností.

číslo okrsku    názov volebného okrsku

1.                   Základná škola Milana Mravca Raková – Ústredie
2.                   Základná škola Milana Mravca Raková - Ústredie
3.                   Základná škola Milana Mravca Raková – Ústredie
4.                   Materská škola Raková – Korcháň

pdfVolebné okrsky a volebné miestnosti

       Menovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií

Starosta obce vymenoval zapisovateľky okrskových volebných komisií v obci Raková pre voľby do Európskeho parlamentu nasledovne:

číslo okrsku       zapisovateľka                      email                                             tel.
1.                      Mgr. Martina Jakubíková       Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.        041/4341256
2.                      Bc. Daniela Olešňaníková    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.      041/4341154
3.                      Katarína Stráňavová             Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.        041/4341256
4.                     Jana Larišová                       Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                041/4341155

pdfzapisovatelia okrskových volebných komisií

     Doručovanie oznámení - delegovanie členov do OVK

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia v lehote do

                          1. apríla 2019 do 24:00 hod.

na Obecný úrad v Rakovej v stránkove dni počas úradných hodín osobne do podateľne, poštou alebo elektronicky:
Obecný úrad Raková, Raková 140, 023 51
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

pdfdoručovanie oznámení-delegovanie členov do OVK

Preberanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií mimo úradných hodín:

pdfdelegovanie členov do OVK mimo úradných hodín

      Hlasovací preukaz

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Termín: Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 3.5.2019

pdfŽiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu-splnomocnenie na prevzatie

pdfŽiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu-zaslanie na korešpondenčnú adresu

pdfHlasovací preukaz - informácie

      Informácie pre voliča 

pdfinformácie pre voliča

     Informačná povinnosť pre voľby do EP

pdfSplnenie informačnej povinnosti GDPR 

 

 

 

 

 

     Vyhlásenie volieb 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019,  voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019, voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Počet obyvateľov k 31.12.2017 - 5549

Počet narodených 71

Počet prisťahovaných 66

Počet zomretých 55

Počet odsťahovaných 50

 

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2018 - 5581

Prírastok 32 obyvateľov .

Okresný úrad Čadca odvolal mimoriadnu situáciu spôsobenú silným snežením dňa 18.1.2019 o 12:00.

 

pdfOdvolanie Mimoriadnej situácie

Na základe pretrvávajúceho nepriaznivého stavu v obciach postihnutých snehovou kalamitou a naďalej pretrvávajúceho nebezpečenstva ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku Okresný úrad Čadca podľa § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
dňa: 15. 01. 2019 o 15:00 h vo svojom územnom obvode
mimoriadnu situáciu
Počas mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.
Na ohrozenom území ustanovujem režim života nasledovne:
- účelne využívať všetku dostupnú techniku,
- pokračovať v sprístupnení všetkých lokalít pre záchranné zložky a autobusovú dopravu,
- zákaz odstavovania vozidiel na komunikáciách II., III. triedy, miestnych komunikáciách s výnimkou povoleného parkovania a na točňách autobusov hromadnej dopravy,
- obmedziť používanie osobných motorových vozidiel,
- zabezpečiť, aby vlastníci budov susediacich s chodníkmi a verejnými priestranstvami priebežne odstraňovali za striech sneh a cencúle.

 

pdfVyhlásenie mimoriadnej situácie v okrese Čadca