VÝZVA

Podľa § 24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Rade školy pri Materskej škole, Fojstvo 1253,  Raková v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková skončilo  funkčné obdobie.

Obec Raková v zmysle § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje          v ý z v u

na voľby členov do Rady školy pri Materskej škole, Fojstvo 1253,  Raková a na delegovanie zástupcov zriaďovateľa. 

Uzávierka výzvy:                               27.02.2023 do 12,00 hod.

Počet členov rady školy:                    11 členov

statistic

Štatistika počtu obyvateľov obce Raková k 31.12.2022

Počet obyvateľov k 31.12.2021 - 5627

Počet narodených 42

Počet prisťahovaných 98

Počet zomretých 60

Počet odsťahovaných 60

 

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2022 - 5647

Prírastok 20 obyvateľov .

prerusenie distribucie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie. Obmedzenia sa budú týkať odberných miest a lokalít obce Raková uvedených na zoznamoch v prílohe: 

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 20.02.2023

lokalita: U Kuči, U Kajánka, U Maslíka

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 24.02.2023

lokalita: Petrová, Kuchriská