sevak logo

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali  vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia.  

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje za pochopenie.  

Vo vybraných domácnostiach sa uskutoční v priebehu roka 2021.

Štatistický úrad zrealizuje v roku 2021 zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu vo vybraných 690 obciach, medzi ktorými je aj Raková. Do zisťovania je na celom Slovensku zapojených 8 200 domácností.

Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu. Údaje sa zverejňujú ročne na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o európskej štatistike cestovného ruchu.

stredoslovenska distribucna

 Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje všetkým dotknutým, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie v niektorých lokalitách obce Raková.

Prílohy - zoznam odberných miest: 

Prerušenie distribúcie elektriny 8.2.2021

Prerušenie distribúcie elektriny 9.2.2021

Prerušenie distribúcie elektriny 10.2.2021

Prerušenie distribúcie elektriny 11.2.2021

Plánovanú odstávku pre Vaše odberné miesto, zrušenie plánovanej odstávky a skutočné časy plánovanej odstávky si môžete overiť v jednoduchej aplikácii: TU 

Okresnému úradu Žilina, odboru  starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“), bol predložený odborný posudok a návrh záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Podľa § 14 ods. 4 zákona Vám zasielame záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ .

Dotknutým orgánom a dotknutým obciam zasielame záverečné stanovisko prostredníctvom elektronickej adresy:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne

Dotknutá obec má za povinnosť podľa § 14 ods.5 zákona, zverejniť záverečné stanovisko v mieste obvyklým spôsobom a to v lehote do 3 pracovných dní od jeho doručenia a oznámiť, kde a kedy je možné do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

                                                     

                                                                                                                                 Ing. arch. Pavel Kropitz

                                                                                                                                     vedúci  odboru 

Príloha:       pdfSprievodný list

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby.

Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku s vyjadrením. Odteraz sa dá s distribútorom elektriny komunikovať elektronicky a kedykoľvek skontrolovať v akom štádiu je proces.

Viac informácii nájdete v priloženom dokumente:  pdfStredoslovenská distribučná SSD - nové online služby