Severoslovenské vodárne a kanalizácie ukončili výstavbu verejného vodovodu a kanalizácie, ktoré boli vybudované v rámci stavby „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“. Podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách číslo 442/2002 zbierky vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je zriadená verejná kanalizácia a vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

Vyzývame vás preto k realizácii kanalizačných prípojok v čo najkratšom čase. V prípade, že obec zistí nesplnenie povinnosti vlastníka nehnuteľnosti pripojiť sa na verejnú kanalizáciu, prípadne znečisťovanie životného prostredia vypúšťaním odpadových vôd, je  povinná predložiť podnet na správne konanie za porušenie zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách na obvodný úrad životného prostredia.