Dovoľujeme si vám oznámiť, že zber veľkoobjemového odpadu sa bude od tohto roka zabezpečovať už bez zvážania po obci. Je potrebné si ho dopraviť osobne na zberný dvor. K tomuto kroku nás prinútilo výrazné zdraženie poplatku za uloženie odpadu na skládku. Občania platia poplatok za zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu a na dofinancovanie zberu separovaného odpadu. Za takýto odpad sa nepovažuje odpad, ktorý vznikne pri stavebných prácach, na ktoré sa vyžaduje stavebné povolenie alebo ohlásenie. A tak sa stávalo, že stavebníci vyložili svoj odpad zo stavieb počas veľkoobjemového zberu na ulicu, my sme ho zozbierali a zaplatili z našich peňaženiek. Tento systém zberu zneužívali aj podnikateľské subjekty, ktoré sa týmto spôsobom zbavovali svojho odpadu. "za naše spoločné peniaze". Ďakujeme za pochopenie.