Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, na úsek EIA/SEA podľa § 9 ods. 6 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) bola doručená správa o hodnotení strategického dokumentu  „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského  kraja na roky 2021 – 2027“ .

Dotknutá obec má za povinnosť podľa § 11 ods. 1 zákona informovať do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o správe o hodnotení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámiť kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. 1 zákona.

Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského  kraja na roky 2021 – 2027“   je zverejnená odo dňa 12.09.2022 na internetovej stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-zili

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutoční 29.09.2022  o 10,00 hod. na adrese: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina. 

Konzultácie v zmysle § 63 zákona  k správe o hodnotení strategického dokumentu sú možné počas trvania procesu posudzovania v pracovné dni v čase od 8.00 – 14.00 hod. osobne na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina,  tel. č. 041/733 5696.

Ing. arch. Pavel Kropitz, vedúci odboru

Príloha: pdfSprievodný list           pdfPozvánka na verejné prerokovanie strategického dokumentu

pdfInformácia pre verejnost

Vyvesené: 13.9.2022