Okresnému úradu Žilina, odboru  starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“), bol predložený odborný posudok a návrh záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a tiež súhlasné vyjadrenie ÚVZ SR Bratislava.

Vypracované záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“  je zverejnené na elektronickej adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn

Dotknutá obec má za povinnosť podľa § 14 ods.5 zákona, zverejniť záverečné stanovisko v mieste obvyklým spôsobom a to v lehote do 3 pracovných dní od jeho doručenia a oznámiť, kde a kedy je možné do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Ing. arch. Pavel Kropitz, vedúci  odboru

Príloha: pdfSprievodný list                pdfZáverečné stanovisko

Vyvesené: 13.9.2022