Uznesením č. 144 z 28.2.2022 vláda SR schválila návrh na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska podľa § 29 ods. 2 zákona zákon o azyle štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý spôsobil hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky.

Za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje:

1.      manžel štátneho občana Ukrajiny,

2.      maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,

3.      rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny

Začiatok poskytovania dočasného útočiska  je  deň 1.3.2022.

Poskytovanie dočasné útočisko  je do 31.12.2022.

Predmetné potvrdenia pre štátnych príslušníkov Ukrajiny,   ktorým sa poskytlo dočasné útočisko budú vydávať miestne príslušné Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ. V zmysle zákona o azyle  sa im vydá doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“.

V rámci Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Banská Bystricapríslušné na prijatie vyhlásení o žiadosti o dočasné útočisko nasledovné útvary:

  • Oddelenie cudzineckej polície PZ Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
  • Oddelenie cudzineckej polície PZ Banská Bystrica, Sládkovičova 25, 974 05 Banská Bystrica
  • Oddelenie cudzineckej polície PZ Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 35, 979 01 Rimavská Sobota
  • Oddelenie cudzineckej polície PZ Trenčín, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
  • Oddelenie cudzineckej polície PZ Žilina, Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina.

Vyššie uvedené policajné útvary prijímajú predmetné žiadosti o dočasné útočisko v nepretržitom režime 24/7.

V prípadoch, ak budú cudzinci žiadajúci o poskytnutie dočasného útočiska vedieť hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť a štátnu príslušnosť Ukrajiny, bude im vydaný doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“. (totožnosť možno hodnoverne preukázať napr. cestovným pasom, IDK s fotografiou, vodičským preukazom s fotografiou spoločne s rodným listom a pod.)

V prípade, že štátny príslušník Ukrajiny nedokáže preukázať svoju totožnosť, neznamená to, že nebude prijaté vyhlásenie o žiadosti o dočasné útočisko, avšak treba počítať s predĺžením doby potrebnej na zaevidovanie štátnych príslušníkov Ukrajiny do príslušných informačných systémov Policajného zboru SR.

Platnosť dokladu bude obmedzená na čas, na ktorý bolo vyhlásené poskytovanie dočasného útočiska. V súlade s uznesením vlády SR č. 144/2022 je to do 31.12.2022. Samozrejme, ak budú pretrvávať dôvody na poskytovanie dočasného útočiska, vláda môže jeho poskytovanie predĺžiť.

V zmysle zákona o azyle sa poskytovanie dočasného útočiska nebude týkať osôb, ktoré majú na území Slovenskej republiky už udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, u osôb, ktorým Slovenská republika udelila azyl alebo poskytla doplnkovú ochranu a nebude sa vzťahovať ani na tých, ktorí sú žiadateľmi o udelenie azylu.

Ak sa žiadosti cudzinca o poskytnutie dočasného útočiska vyhovie, rozhodnutie sa nevydáva a cudzincovi sa vydá len potvrdenie o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“.

Ako prílohu tohto listu prikladáme vzory  „vyhlásenia cudzinca“ k žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska v slovensko-ukrajinskej a aj anglickej mutácii.

pdfPríloha č.1 SK UA Vyhlásenie

Základné informácie štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom: 

pdfDočasné útočisko _UA_EN_SK