Okresnému úradu Žilina, odboru  starostlivosti o životné prostredie, bolo doručené oznámenie o zmene strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 1 zákona predmetom povinného hodnotenia podľa zákona. 

Dotknutá obec má za povinnosť podľa § 6 ods.5 zákona, informovať o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým spôsobom a to v lehote do 3 dní od jeho doručenia a oznámiť, kedy a kde je možné do neho nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+" je zverejnené aj na internetovej stránke: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn

Ing. arch. Pavel Kropitz, vedúci  odboru 

Príloha:   pdfSprievodný list          pdfInformácia pre verejnosť

Vyvesené: 31.8.2021

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie obcou zverejnené.