Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť  právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré prinášajú  zmeny v poskytovaní dotácie na stravu. Obec Raková oznamuje zákonným zástupcom dieťaťa informácie k poskytnutiu dotácie na stravu - bezplatných obedov v školskom roku 2021/2022.

Na dotáciu na stravu vo výške 1,30 € /deň má nárok dieťa, ktoré:

  • navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • navštevuje posledný ročník MŠ (predškolák) alebo ZŠ (t.j. dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a nedovŕšilo 15 rokov veku) a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (daňový bonus). Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom  bezodkladne informovať obecný úrad v Rakovej s tým, že si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

 V prípade, že dieťa patrí do niektorej z vyššie uvedených kategórií musí zákonný zástupca dieťaťa k poskytnutiu dotácie na stravu predložiť:

  • potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa ( podpisujú obidvaja rodičia, pokiaľ dieťa nie je zverené do starostlivosti jednému z rodičov). Tlačivo „Čestné vyhlásenie“ je k dispozícii na konci tohto oznámenia a na Obecnom úrade v Rakovej.  

Termín na doručenie potrebných dokladov Obecnému úradu v Rakovej je do 31.07.2021. V prípade neskoršieho predloženia dokumentov, môže byť poskytnutie dotácie posunuté od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zákonný zástupca predloží potrebné doklady. Zákonný zástupca je zároveň povinný informovať Obecný úrad v Rakovej o zmenách v skutočnostiach rozhodujúcich pre určenie nároku na dotáciu.

Táto výzva sa týka len rodičov, ktorí majú v starostlivosti dieťa, nie sú SZČO, nie sú zamestnaní a ich deti navštevujú Základnú školu M. Mravca v Rakovej, Materskú školu Raková – Fojstvo, Materskú školu Raková – Korcháň, a deti sú vo veku od 6 do 15 rokov.

Kontakt: 041/4341154 – Bc. Daniela Olešňaníková, sociálny úsek

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Príloha:    pdfČestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa