Okresnému úradu Žilina, odboru  starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“), bol predložený odborný posudok a návrh záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Podľa § 14 ods. 4 zákona Vám zasielame záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ .

Dotknutým orgánom a dotknutým obciam zasielame záverečné stanovisko prostredníctvom elektronickej adresy:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne

Dotknutá obec má za povinnosť podľa § 14 ods.5 zákona, zverejniť záverečné stanovisko v mieste obvyklým spôsobom a to v lehote do 3 pracovných dní od jeho doručenia a oznámiť, kde a kedy je možné do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

                                                     

                                                                                                                                 Ing. arch. Pavel Kropitz

                                                                                                                                     vedúci  odboru 

Príloha:       pdfSprievodný list