Obecný úrad v Rakovej oznamuje verejnosti, že v zmysle § 23 a § 24 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi sa v tomto období vykonávajú v obci Raková, lokalita u Halušky a u Turiaka, preventívne protipožiarne kontroly, a to v rodinných domoch a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Kontroly vykonávajú kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Raková. Žiadame občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolným skupinám vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolných skupín.

Účelom preventívnych požiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi. Kontroly sa zamerajú najmä na kontrolu: potvrdení o vykonaní čistenia a kontroly komína a dymovodu, skladovania horľavých látok, stavom prístupových ciest...

Prehliadky slúžia predovšetkým k prevencii proti vzniku požiaru a ich cieľom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiaru. Kontrolné skupiny obce Raková sa na vyžiadanie preukážu poverením od starostu obce a preukazom.