Obec Raková podľa § 26 ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami o d v o l á v a  dňa 24.8.2020 o 8:00 h  II. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku Rakovka aTrstená a jeho prítokoch v katastrálnom území Raková.
Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom a hodinou vyhlásenia. Ďalšie činnosti na území katastra obce budú vykonávané podľa pokynov starostu obce.