VYHLÁSENIE III. stupňa povodňovej aktivity

Obec Raková podľa § 26 ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v y h l a s u j e dňa 2.7.2020 o 19:0 h III. stupeň povodňovej aktivity na vodých  tokoch Rakovka,Trstená a ich prítokoch v katastrálnom území Raková

Opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami a na vykonanie záchranných prác vykonať v súlade s povodňovým plánom obce.

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom a hodinou vyhlásenia.