cssz

 Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že od 1.7.2020  NEBUDE akceptovať potvrdenie o žití bez úradne overeného vlastnoručného podpisu dôchodcu

Potvrdenie o žití treba úradne overiť a poslať poštou.