Obec Raková podľa § 26 ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami o d v o l á v a dňa 27.06.2020 o 07:00 h III. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku Trstená a jeho prítokoch katastrálnom území Raková. Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom a hodinou vyhlásenia.
V zmysle § 11 ods. 10 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami po odvolaní III. stupňa povodňovej aktivity je vyhlásený až do odvolania II. stupeň povodňovej aktivity.