i 6016591

Riaditeľka Materskej školy Korcháň 1070, Raková oznamuje, že Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžu zákonní zástupcovia detí vyzdvihnúť osobne v MŠ Korcháň dňa 6.5.2020 od 13.00 hod., alebo prostredníctvom mailu: alenahanulakova@ centrum.sk, kde vám žiadosť bude elektronický odoslaná a po jej vyplnení ju prepošlete naspäť. Vlastnoručný podpis žiadosti odoslaný elektronický zákonný zástupca vykoná až pri nástupe dieťaťa do MŠ. Žiadosť bude sprístupnená aj na webstránke obce Raková.


Termín: podávania žiadosti je 06.05 .2020
Miesto: MŠ Korcháň 1070, Raková pred budovou školy
Čas: od 13.00 hod. do 17.00 hod.
Poznámka: Prineste si so sebou vlastné pero! Samozrejmosťou je rúško !
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.3.2020
Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. na základe:
- písomnej žiadosti zákonného zástupcu

.

 

Podľa voľnej kapacity sa prednostne prijímajú :
1. deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
4. deti zamestnaných rodičov
5. deti, ktoré majú v MŠ súrodenca .
Podmienky prijatia do materskej školy
1. Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu.
2. Spravidla sa prijímajú deti od troch rokov do šiestich rokov.
3. Môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
4. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.
5. Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. .

Prerokované s pedagogickou radou MŠ Korcháň 1070, Raková dňa .18.2.2020
Prerokované so zriaďovateľom obcou Raková dňa 21.4.2020

Oznám o zápise : - na web stránke obce Raková
- na výveskách bytoviek v Trstenej
- na potravinách Jednota
- na budove MŠ

V Rakovej dňa 21.4.2020
Alena Hanuláková,
riaditeľka školy

docxŽiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy Korcháň