Predkladáme vám návrh záverečného účtu obce Raková za rok 2019. Svoje pripomienky môžete zaslať poštou alebo elektronicky. 

docNávrh záverečného účtu obce Raková za rok 2019