Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona Č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "zákon Č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.
111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03.2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje v súlade s uznesením vlády
Slovenskej republiky Č. 113 z 15. marca 2020 podľa § 12 ods. 2 písm. f) a § 48 ods. 4 písm.
e) zákona Č. 355/2007 Z. z. tieto
opatrenia:


A) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky
maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na
osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné
lekárske účely,
2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
3. predajní drogérie,
4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
5. predajní novín a tlačovín,
6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.
B) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť
verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento
zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky
rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do
prevádzky).
C) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní nariaďuje
prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 37712004 Z. z., aby
nezatvorii prevádzky uvedené v bode A.
D) Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú
z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.
Odôvodnenie
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného
zdravia II. stupňa.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa ll. 3. 2020
pandémiu ochorenia COVID-19.
Vláda Slovenskej republiky uznesením Č. 113 z 15. marca 2020 uložila Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky úlohu vydať opatrenie pri ohrození verejného
zdravia, ktorým zakáže alebo obmedzí činnosť prevádzok uvedených v záväznej časti tohto
opatrenia a nariadi izoláciu osôb, ktorí sa skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia
v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení
COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.
Z dôvodu poznatkov iných krajín a vývoja epidémie v rôznych regiónoch sveta pri
vysokej pravdepodobnosti ohrozenia a možného zasiahnutia ochorením COVID-19 u veľkého
počtu obyvateľov, najmä skupín, u ktorých sa najviac pozoroval ťažký priebeh a úmrtnosť, je
nevyhnutné pristúpiť na začiatku výskytu tohto ochorenia na území Slovenskej republiky k
takým opatreniam, aby sa mohlo, čo najviac ľudí vyhnúť styku s chorými ľuďmi.
Uvedené opatrenie je jedným z najefektívnejších opatrení na zabránenie vzniku
epidémie a je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19
spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2).
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cíel'om
opatrenia je ochrana zdravia l'udí a predchádzanie úmrtiam.
Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode A, B je správnym deliktom podl'a §
57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad
verejného zdravotníctva uloží pokutu podl'a § 57 ods~ 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.
z. vo výške do 20.000 eur.
Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode D je priestupkom na úseku
verejného zdravotníctva podl'a § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný
regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podl'a § 56 ods. 2 zákona č.
355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur.
Mgr. RNDt MUDr. J, Mikas, PhD.
hlavný hygi~nik Slovenskej republiky