Na základe pretrvávajúceho nepriaznivého stavu v obciach postihnutých snehovou kalamitou a naďalej pretrvávajúceho nebezpečenstva ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku Okresný úrad Čadca podľa § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
dňa: 15. 01. 2019 o 15:00 h vo svojom územnom obvode
mimoriadnu situáciu
Počas mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.
Na ohrozenom území ustanovujem režim života nasledovne:
- účelne využívať všetku dostupnú techniku,
- pokračovať v sprístupnení všetkých lokalít pre záchranné zložky a autobusovú dopravu,
- zákaz odstavovania vozidiel na komunikáciách II., III. triedy, miestnych komunikáciách s výnimkou povoleného parkovania a na točňách autobusov hromadnej dopravy,
- obmedziť používanie osobných motorových vozidiel,
- zabezpečiť, aby vlastníci budov susediacich s chodníkmi a verejnými priestranstvami priebežne odstraňovali za striech sneh a cencúle.

 

pdfVyhlásenie mimoriadnej situácie v okrese Čadca