V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti silného sneženia a vetra na území obce a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa
§ 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

dňa 14.1.2019 o 8:30 h na území obce mimoriadnu situáciu.

Počas obdobia ohrozenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku - vykonávaním záchranných prác. Na ohrozenom území ustanovujem tieto režimové opatrenia:


- Prostredníctvom ťažkých mechanizmov zabezpečiť prístup do postihnutých častí obce
- Sprístupniť všetky lokality pre záchranné a pohotovostné služby v odľahlých osadách
- Prostredníctvom zodpovedných zamestnancov obce zabezpečiť komunikáciu s obyvateľstvom postihnutých časti obce
- Informovať odbor CO OÚ Čadca
- Krízový štáb v spolupráci s Obecným úradom v Rakovej bude koordinovať záchranné práce, monitorovať záchranné práce a prijímať opatrenia na predchádzanie škôd a odstránenie vzniknutých následkov
- Odstránenie popadaných stromov a stromov ktoré ohrozujú pohyb osôb po verejných komunikáciách

 

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

V Rakovej 14.1.2019

 

pdfVyhlásenie mimoriadnej situácie