eu

 

kf

Obec Raková na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/233.
Prijímateľ:
Názov: Obec Raková
Sídlo: Raková 140, 023 51 Raková
IČO: 00 314 234
Kód projektu: 310011K798
Názov projektu: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Celkové finančné náklady: 182 076,00 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 172 972,20 EUR


Hlavným cieľom projektu je Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO“) - kompostovaním. Kompostovanie je v hierarchii odpadového hospodárstva na najvyššom mieste – pretože odpad vôbec nevznikne. Vyprodukovaný BRKO sa zužitkuje - skompostuje v mieste svojho vzniku. Hlavné dôvody kompostovania v našej obci sú environmentálne a ekonomické. Environmentálnym dôvodom je, že odpad nevzniká, ale kompostovaním vznikne hnojivo – kompost. Ekonomický dôvod je, že kompostovanie je najlacnejší spôsob nakladania s BRKO. Nie je potrebné ďalej s BRKO nakladať v zmysle zákona o odpadoch (zber, preprava a zhodnotenie v kompostární). Zákon o odpadoch ukladá povinnosť obci, ktorá predchádza vzniku odpadu kompostovaním zabezpečiť pre každú domácnosť kompostovací zásobník, v ktorom budú domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný BRKO.
Miesto realizácie projektu: Obec Raková
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond
Prioritná os:1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
www.op-kzp.sk