co su parlamentne volby sr

pdfZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby na starostu obce Raková

pdfZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov zastupiteľstva obce Raková

Oznámenie o vzdaní sa alebo odvolaní kandidatúry 

pdfOznámenie o odvolaní kandidatúry pre voľby poslancov

pdfOznámenie o vzdaní sa kandidatúry pre voľby starostu

 

Voľby

do orgánov samosprávy obcí
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.


II
Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
III
Právo byť volený
Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV
Spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018:  pdfvyhlásenie volieb  

 

Podľa poslednej vety § 171 ods. 9 zákona je obec povinná zverejniť počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb.

Ku dňu vyhlásenia volieb mala obec Raková     5 558 obyvateľov

Príloha č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z.z.:  pdfpríloha č.1

 

Podľa § 169, ods. 6 zákona vymenoval starosta za zapisovateľa miestnej volebnej komisie  Máriu Chovancovú.

Bližšie informácie tu: pdfzapisovateľ miestnej volebnej komisie

 

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej určilo pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, ktoré budú vykonané dňa 10. novembra 2018,

4 volebné obvody   a   13 poslancov v nich

Bližšie informácie tu: pdfvolebné obvody a počet poslancov v nich

 

Informácia o e-mailovej adrese na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka

do miestnej a okrskových volebných komisií: pdfe-mailová adresa

 

Preberanie kandidátnych listín: pdfpreberanie kandidátnych listín

 

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

pdfzákon o podmienkach výkonu volebného práva

 

Všetky potrebné informácie sú zverejnené na webovej stránke ministerstva vnútra:

www.minv.sk/volby2018

 

Dokument týkajúci sa poskytnutia informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb je 

sprístupnený v nasledovnom súbore: pdfInformačná povinnosť k voľbám