20170911 075743

V pondelok 11. septembra 2017 slávnostne otvorili Anton Heglas - starosta obce Raková, Alena Hanuláková – riaditeľka materskej školy a Edita Brisudová – spoločný školský úrad, za účasti zamestnancov školy a rodičov, zrekonštruovanú budovu Materskej školy Raková – Korcháň. Ako na úvod uviedol starosta obce Anton Heglas: „Aj napriek týždňovému oneskoreniu, ale s väčšou radosťou, môžem slávnostne odovzdať pani riaditeľke školy, Alenke Hanulákovej, kľúče od zrekonštruovanej budovy. Aj keď prvotný projekt počítal hlavne so zateplením budovy školy, priebeh stavebných prác ukázal, že to nebude vôbec jednoduché. Budova materskej školy je postavená v sedemdesiatych rokoch a vnútorné rozvody elektriny a vody boli zastarané. Preto by bolo nerozumné zhotoviť nové omietky a nechať staré siete rozvodov. V súčasnej dobe sa v rámci projektu Európskej únie rekonštruuje viacero verejných budov. Ich cieľom je znížiť náklady na ich vykurovanie. Naša materská škola je výnimočná tým, že nebude energiu len šetriť, ale si ju bude aj sama vyrábať. Na streche budovy sme v rámci projektu umiestnili fotovoltaické články o výkone 10 kilowattov, ktoré budú slúžiť na vykurovanie a varenie. Prebytočná energia sa uloží do akumulátorov. Spolu so zateplením budovy a osadením rekuperačnej jednotky vzduchu sa ročne ušetrí na nákladoch za elektrickú energiu približne 3700€. Celkové náklady projektu na rekonštrukciu materskej školy predstavujú sumu 152442 €, pričom spoluúčasť obce je vo výške 7622€.“ Po príhovore starostu obce sa k prítomným prihovorila riaditeľka materskej školy Alena Hanuláková, ktorá poďakovala zhotoviteľovi stavby, starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva za zrealizovanie tejto náročnej rekonštrukcie. Vyzdvihla význam nielen v znížení nákladov na prevádzku budovy, ale hlavne vo zvýšení komfortu detí a zamestnancov školy. Podotkla, že dokončovacie práce a nasťahovanie celého inventáru nebolo možné zo dňa na deň, a vyžadovalo si prerušenie prevádzky materskej školy. V tejto súvislosti poďakovala rodičom za pochopenie neskoršieho otvorenia materskej školy v školskom roku 2017/2018.