Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina, doručil dňa 10. 11. 2022 Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek prostredia kraja, na úsek EIA podľa § 9 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. zákona.

slovenský zväz záhradkárov logo

Muštáreň SZZ ZO v Rakovej oznamuje svojim zákazníkom, že dňa 12.11.2022 bola sezóna muštovania jabĺk ukončená! 

odpis vodomerov

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  oznamujú občanom, že v čase od 09.11.2022 do 30.11.2022 bude v obci Raková prebiehať odpis vodomerov.

Prosíme občanov, ktorí majú vodomer na neprístupnom mieste alebo sa nebudú počas dňa nachádzať doma, aby stav vodomera odpísali a umiestnili na viditeľné miesto (napr. nalepiť na poštovú schránku, prípadne na vchodové dvere).

Spoločnosť SEVAK-Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. ďakuje za spoluprácu.  

velkoobjemový odpad

Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková upovedomuje občanov, že v dňoch od 17. - 20. októbra 2022 prebieha zber veľkoobjemového odpadu a to nasledovne:
17.10.2022  (pondelok)    od Blažíčka po Matúška
18.10.2022  (utorok)         centrum, nižný koniec
19.10.2022  (streda)         Fojstvo, smer Zákopčie, Trstená
20.10.2022  (štvrtok)        smer Korcháň

prerusenie distribucie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie. Obmedzenia sa budú týkať odberných miest a lokalít obce Raková uvedených na zoznamoch v prílohe: 

pdfOznámenie o prerušení distribúcie elektriny - porucha 12.10.2022

lokality: U Podmoly, Korcháň, Petrová, Pod Jedľou, Pod Poľanou, Kohútove, U Špaldoni, Trstená I., Trstená II., U Furmaníka, Kuchriská, Mičkové, U Rafaji, Zavaleniská, Kopčisko, Zahrbik, Bednárka, U Krížka, U Repčáka, U Školníka, Kubriková, Kurajka, Starelina, Kukoľanka, Preláč, Stodolčiska, U Smrečka, Za Groň, U Hura, U Gala, U Maslíka