Obec Raková vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

          Materskej školy, Fojstvo 1253, Raková 

Predpokladaný nástup do funkcie je od 01.09.2020.

Všetky informácie sú dostupné na nasledovnom odkaze:

pdfVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Fojstvo 1253, Raková

Tak ako bolo pravidlom po minulé roky, vždy dva mesiace pred konaním Hodového dňa obce Raková začal Obecný úrad s predajom trhových miest. Nakoľko nevieme počas hodov zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup divákov, hodový deň tento rok nebude. Ďakujeme za pochopenie. 

Obec Raková podľa § 26 ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami o d v o l á v a dňa 3.7.2020 o 07:00 h. III. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku Rakovka a Trstená a jeho prítokoch katastrálnom území Raková. Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom a hodinou vyhlásenia.
V zmysle § 11 ods. 10 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami po odvolaní III. stupňa povodňovej aktivity je vyhlásený až do odvolania II. stupeň povodňovej aktivity.

VYHLÁSENIE III. stupňa povodňovej aktivity

Obec Raková podľa § 26 ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v y h l a s u j e dňa 2.7.2020 o 19:0 h III. stupeň povodňovej aktivity na vodých  tokoch Rakovka,Trstená a ich prítokoch v katastrálnom území Raková

Opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami a na vykonanie záchranných prác vykonať v súlade s povodňovým plánom obce.

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom a hodinou vyhlásenia.

20200701 121347

                  Ďalšou z budov v majetku obce, ktorá prešla komplexnou rekonštrukciou obvodového plášťa bola budova hasičskej zbrojnice.