stredoslovenska distribucna

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje všetkým dotknutým, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie v niektorých lokalitách obce Raková.

Prílohy - zoznam odberných miest:

Prerušenie distribúcie elektriny 29.9.2021           lokalita u Sihelníka, U Zemana

Plánovanú odstávku pre Vaše odberné miesto, zrušenie plánovanej odstávky a skutočné časy plánovanej odstávky si môžete overiť v jednoduchej aplikácii: TU 

Okresnému úradu Žilina, odboru  starostlivosti o životné prostredie, bolo doručené oznámenie o zmene strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 1 zákona predmetom povinného hodnotenia podľa zákona. 

Dotknutá obec má za povinnosť podľa § 6 ods.5 zákona, informovať o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým spôsobom a to v lehote do 3 dní od jeho doručenia a oznámiť, kedy a kde je možné do neho nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+" je zverejnené aj na internetovej stránke: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn

Ing. arch. Pavel Kropitz, vedúci  odboru 

Príloha:   pdfSprievodný list          pdfInformácia pre verejnosť

Vyvesené: 31.8.2021

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie obcou zverejnené. 

Oznamujeme občanom, že v dňoch   06. septembra (pondelok )  až  28. septembra 2021  (utorok),

v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod. sa uskutočnia ostré streľby na strelnici v Rakovej. 

Žiadame občanov, aby sa v uvedených dňoch a uvedenom čase nepohybovali v okolí strelnice. 

pdfOznámenie o vykonaní ostrých strelieb

                                    Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v  Čadci     

O D V O L Á V A    od   26. 08. 2021  od 06.00 hod.  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

                                       v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto. 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 10.06.2021.

pplk. Ing. Stanislav Zdařil, riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci

pdfOdvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 

Dňa 5.8.2021 sa uskutočnilo Hasičské sústredenie Juniorov a Dorastu pod vedením vedúceho Martina Krištofika. Sústredenie bolo zamerané hlavne na kondičný tréning a zlepšenie zručností  našich mladých hasičov. Deti a dorast si zmerali sily v rôznych disciplínach ako napríklad -  beh cez prekážky,  skákanie vo vreci, viazanie uzlov,  zapájanie hadíc.  Záver sústredenia si mladí hasiči spestrili  hrou  -  vybíjaná. Napriek nepriaznivému počasiu si  každý odniesol veľa zážitkov a aj sladkú odmenu. Ďakujeme CVČ  Raková a DHZ Raková za občerstvenie pre deti a dorast.