k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa č. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Prílohy:   UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 695 z 24. novembra 2021

unnamed

Dovoľujeme si vám oznámiť, že po niekoľko mesačných rokovaniach sa nám podarilo opäť sfunkčniť ambulanciu zubného lekára v Rakovej. V priestoroch zdravotného strediska v Rakovej bude od 2. novembra 2021 otvorená zubná ambulancia Praktik Dent s.r.o. Občania s trvalým alebo s prechodným pobytom v obci Raková sa môžu objednávať telefonicky na tel. čísle: 0948946691

Raková, 1.10.2021 - Obec Raková v súčasnosti pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2022-2026. Ide o strategický dokument, ktorý určuje ciele a priority v sociálnej oblasti i opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie rozvoja sociálnych služieb v obci. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy a potreby a zvoliť stratégiu riešenia so zreteľom na prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, ich technickú, personálnu a finančnú vybavenosť. Podkladom pre jeho spracovanie je aj dotazník, ktorý mapuje sociálne potreby občanov. Prosíme občanov, aby venovali pár minút vyplneniu tohto dotazníka. Dotazník je možné vyplniť do 15.10.2021 nasledovnými spôsobmi:

1/ stiahnutie prílohy dotazníka z webovej stránky obce, jeho vyplnenie a zaslanie na e-mailovú adresu:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

2/ stiahnutie dotazníka z webovej stránky obce, vytlačenie dotazníka, jeho vyplnenie a doručenie osobne alebo poštou na adresu: Obec Raková, Obecný úrad č. 140, 023 51 Raková

3/ prevzatie vytlačeného dotazníka na referáte sociálneho odboru /kanc. č. 5/, jeho vyplnenie a následné odovzdanie.

Za Vašu spoluprácu ďakujeme

docDotazník - Komunitný plán

pdfDotazník - Komunitný plán

stredoslovenska distribucna

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje všetkým dotknutým, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie v niektorých lokalitách obce Raková.

Prílohy - zoznam odberných miest:

Prerušenie distribúcie elektriny 7.10.2021                 lokalita Petrová, Kuchriská

Prerušenie distribúcie elektriny 18.10.2021               lokalita Mičkové, U Maslíka, Preláč, U Rafaji, U Špaldoni 

Prerušenie distribúcie elektriny 21.10.2021               lokalita Bazgerka, Bzdivonka, Dlhá, Ďadíková, Kykuľa, Postalka, Preláč, Strýkova, U Sogľa

Prerušenie distribúcie elektriny 28.10.2021               lokalita Bednárka, Kohútove, Kopčisko, Korcháň, Kubriková, Kuchriská, Kukoľanka, Kurajka, Mičkové, Petrová, Pod Jedľou, Pod Poľanou, Preláč, Starelina, U Furmaníka, U Krížka, U Rafaji, U Repčáka, U Smrečka, U Školníka, U Špaldoni, Zahrbik, Zavaleniská, Trstená I., Trstená II., Stodolčiská, Za Groň, U Miča, U Matuška, U Turiaka, Fojstvo I., U Hura, U Drozda, U Matysa, U Kukoľa, U Baloňa, U Gala, U Moravčíka, U Sihelníka.

Plánovanú odstávku pre Vaše odberné miesto, zrušenie plánovanej odstávky a skutočné časy plánovanej odstávky si môžete overiť v jednoduchej aplikácii: TU 

Okresnému úradu Žilina, odboru  starostlivosti o životné prostredie, bolo doručené oznámenie o zmene strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 1 zákona predmetom povinného hodnotenia podľa zákona. 

Dotknutá obec má za povinnosť podľa § 6 ods.5 zákona, informovať o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým spôsobom a to v lehote do 3 dní od jeho doručenia a oznámiť, kedy a kde je možné do neho nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+" je zverejnené aj na internetovej stránke: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn

Ing. arch. Pavel Kropitz, vedúci  odboru 

Príloha:   pdfSprievodný list          pdfInformácia pre verejnosť

Vyvesené: 31.8.2021

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie obcou zverejnené.