Materská škola, Fojstvo 1253, 023 51 Raková po dohode so zriaďovateľom obec Raková a v súlade s platnou legislatívou určuje zápis detí pre školský rok 2022/2023 na termín: 
od 2. mája  do 5. mája 2022, v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod.
  Zápis do MŠ Fojstvo 2022

 

Po dvoch rokoch pandémie, kedy bola kamera snímajúca hniezdo Rakovských bocianov používaná na vysielanie priamych prenosov Svätých omší vám opäť prinášame naživo prenos z hniezda Rakovských bocianov. Stream je dostupný

TU.  

Priame prenosy omší z kostola nekončia. Budú snímané inými kamerami.

Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska upravuje novela zákona o azyle. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2021.

Výška príspevku  

Príspevok sa poskytuje vo výške

  • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
  • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

                                  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v  Čadci 

                        ODVOLÁVA  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

                 na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku) 

v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto  od 01. 04. 2022  od 10.00 hod.  do odvolania.

                   pplk. Ing. Stanislav Zdařil, riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci

pdfOdvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 01.04.2022 

Počas roka 2022 vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu.

Na Slovensku bolo do zisťovania o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu vybraných 700 obcí, medzi nimi aj obec Raková. Zamestnanec Štatistického úradu Slovenskej republiky poverený funkciou opytovateľa môže navštíviť aj Vašu domácnosť, musí sa ale preukázať osobitným poverením.

Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite.

Všetky informácie a názory, ktoré domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, jeho zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Viac informácií nájdete na stránke:  www.statistics.sk.

Štatistický úrad Slovenskej republiky vám ďakuje za Vašu ochotu, ústretovosť a porozumenie. 

pdfŠÚSR - zisťovanie