prerusenie distribucie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie. Obmedzenia sa budú týkať odberných miest a lokalít obce Raková uvedených na zoznamoch v prílohe:

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 11.04.2023      Lokalita: U Maslíka, U Vražľa, Fojstvo I., U Špora, Mičkove,

                                                                                                U Vrobľa, U Skákaly

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 13.04.2023      Lokalita: U Urbana, Bukovina, U Krištofa

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 18.04.2023      Lokalita: U Turiaka, U Miča, U Drozda, U Matysa

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 20.04.2023      Lokalita: Fojstvo II., U Tutky, U Skákaly, U Halušky, U Turiaka

seniori pozor

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci žiada občanov o maximálnu opatrnosť pri komunikácií s neznámymi osobami a ich spoluprácu s cieľom predídenia prípadných ďalších škôd na majetku predovšetkým seniorov. 

V poslednom období v okrese Čadca dochádza zo strany doposiaľ neznámeho páchateľa alebo páchateľov k podvodným telefonátom zameraných prevažne na seniorov za účelom vylákania finančnej hotovosti resp. iných cennosti ako zlato a podobne.

Vzhľadom  k príchodu teplých  jarných dní  a   požiarov  súvisiacich  s  vypaľovaním  suchej  trávy   Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Čadci   dôrazne  upozorňuje   všetkých občanov,  právnické osoby  a  fyzické osoby - podnikateľov  na  prísny  zákaz:  

- vypaľovať  porasty  bylín,  kríkov  a  stromov

- zakladať  oheň  v  priestoroch  alebo  miestach,  kde by  mohlo  dôjsť  k vzniku požiaru,

- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

Fyzická  osoba  nesmie

- fajčiť  alebo  používať  otvorený  plameň  na  miestach  so  zvýšeným  nebezpečenstvom  vzniku  požiaru,

- vypaľovať  porasty  bylín,  kríkov  a stromov,

- zakladať  oheň  v  priestoroch  alebo  miestach,  kde  môže  dôjsť  k  jeho  rozšíreniu,

ďalej  je  občan  povinný

- dodržiavať  vyznačené  zákazy  a  plniť  príkazy a  pokyny týkajúce  sa  ochrany  pred  požiarmi

- dodržiavať  zásady  protipožiarnej     bezpečnosti  pri  činnostiach   spojených  so  zvýšeným   nebezpečenstvom  vzniku  požiaru  alebo v  čase  zvýšeného  nebezpečenstva  vzniku  požiaru.

Počas roka 2023 vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu.

Na Slovensku bolo do zisťovania o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu vybraných viac ako 700 obcí, medzi nimi aj obec Raková. Zamestnanec Štatistického úradu Slovenskej republiky poverený funkciou opytovateľa môže navštíviť aj Vašu domácnosť, musí sa ale preukázať osobitným poverením.

Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite.

Všetky informácie a názory, ktoré domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, jeho zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Viac informácií nájdete na stránke:  www.statistics.sk alebo telefonicky na t.č. 041/5113 22 - Ing. Beáta Komačková.

Štatistický úrad Slovenskej republiky vám ďakuje za Vašu ochotu, ústretovosť a porozumenie. 

pdfŠÚ SR-zisťovanie