Obec Raková podľa § 26 ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami o d v o l á v a  dňa 31.5.2020 o 18:00 h  II. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku Trstená a jeho prítokoch v katastrálnom území Raková
Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom a hodinou vyhlásenia. Ďalšie činnosti na území katastra obce budú vykonávané podľa pokynov starostu obce.

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej na svojom zasadnutí dňa 29.5.2020  ukladá riaditeľom Materskej školy Fojstvo a Materskej školy Korcháň obnoviť prevádzku materských škôl od 3.6.2020. Po prerokovaní návrhu na organizačné zabezpečenie vyučovania v Základnej škole Milana Mravca zastupiteľstvo obce prevádzku školy neobnovuje. Znamená to, že v obci dôjde k otvoreniu len materských škôl. Základná škola Milana Mravca zostane zatvorená. Materské školy budú podľa možnosti školy otvorené aj počas prázdnin.

 

V nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike vydal Úrad verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 20. mája 2020 nasledovné opatrenia: 

pdfOpatrenia - rúška

pdfOpatrenia - prevádzky 3. fáza

pdfOpatrenia - hromadné podujatia

                   knižnica

 

Vážení čitatelia a návštevníci knižnice, 

s radosťou Vám oznamujeme, že Miestna knižnica v Rakovej je od pondelka 25. mája 2020 opäť otvorená. 

Vzhľadom na súčasnú situáciu bude až do odvolania otvorená  2 dni v týždni a pri návšteve treba dodržiavať hygienické opatrenia nariadené úradom verejného zdravotníctva SR.

ac1100ae b22a 5239

V rozhodnutí Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 zo dňa 22. 5. 2020 sa uvádza, že obnovenie školského vyučovania je podmienené rozhodnutím zriaďovateľa.