leták scitanie obyvatelov

Od 15. februára 2021 sa začalo elektronické samosčítanie obyvateľov, pri ktorom sa obyvatelia sčítavajú sami alebo s pomocou blízkej osoby vyplnením sčítacieho formulára dostupného na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu SODB 2021. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Vážení občania, prosíme Vás, aby ste v čo najväčšej miere využili elektronické samosčítanie obyvateľov, ktoré prebehne v termíne do 31. marca 2021. Podľa zisteného počtu obyvateľov obec dostáva finančné prostriedky 

na svoju činnosť zo štátneho rozpočtu. Preto je pre nás veľmi dôležité, aby sa sčítaním obyvateľstva zaznamenal čo najvyšší počet obyvateľov obce. 

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke: www.scitanie.sk, taktiež môžete kontaktovať Call centrum na telefónnom čísle: 02/20 92 49 19.