Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Obec Raková oznamuje, že e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Termín: Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 03.05.2019.

pdfŽiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu-splnomocnenie na prevzatie

pdfŽiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu-zaslanie na korešpondenčnú adresu

pdfHlasovací preukaz-informácie

ZVEREJNENIE

údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a

VÝZVA

- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,

- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,

- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Informácie o činnosti žiadateľa UNI - CON KYSUCE spol. s r.o., Raková 683, 023 51 Raková, nájdete v priložených súboroch.

pdfziadost

pdfstrucne zhrnutie udajov

pdfzverejnenie a výzva

pdfupovedomenie o zacati konania

Dňa 29.03.2019 sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rakovej.

V rámci rokovania bude predložený návrh VZN: 

pdfPozvánka

pdfNávrh VZN - Dodatok 1-2019 o nakladaní s komunálnym odpadom

pdf Návrh VZN o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách

Obec Raková, ako poskytovateľ sociálnych služieb, je podľa § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991/ Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov povinné zverejniť priemerné ekonomicky oprávnené náklady (EON) za jednotlivé druhy poskytovaných sociálnych služieb za predchádzajúci rok.

Podľa tohto zákona priemerné ekonomické oprávnené náklady u jednotlivých durhov sociálnych služieb za rok 2018 sú nasledovné:

pdfEkonomicky oprávnené náklady na terénnu opatrovateľskú službu

pdfEkonomicky oprávnené náklady na podpornú službu - rozvoz obedov

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Raková predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.):

                            332934,00
ÚVKO = ------------------------------------------------- x 100% = 21,33%
                         1561168,00

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2019: 10 €/tona.

 

pdfVýpočet úrovne triedenia komunálneho odpadu za rok 2018