Obec Raková , v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Rakovej č. 25.24/2018 zo dňa 10.08.2018 z v e r e j ň u j e

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU
Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Predmet zámeru:
-je odpredaj pozemku CKN 10276/2 – trvale trávne porasty o výmere 91 m2 , zapísaná na liste vlastníctva obce Raková č. 1835.

Cena: za 5 €/m2 spolu: 91m2 x 5 € = 455 €

Záujemcovi : Štefan Heglas a Helena Heglasová, bytom 023 51 Raková 393

Odôvodnenie:
Podľa Zákona č. 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa dá použiť ustanovenie § 9a, ods. 8, písm.e) – Výnimočný postup, nakoľko osobitný zreteľ nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ.
Pozemok je súčasťou pozemkov žiadateľa pri rodinnom dome č. 393, o ktoré sa žiadateľ stará na vlastné náklady 50 rokov.
Obec tento pozemok nevyužíva.

Deň zverejnenia:10. októbra 2018

Zámer odpredaja pozemku je zverejnený 15. dní pred schválením obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce www.rakova.sk

 

top flash02

 

V aprílovom vydaniu Spravodajca hlas Rakovej sme informovali našich občanov o príprave pozemkových úprav v našej obci nazývané tiež ako komasácia pozemkov. Súčasťou tohto článku bola aj návratka, ktorou vyplnením a zaslaním na Obecný úrad v Rakovej prejavíte záujem o začatie projektu pozemkových úprav. Touto cestou chceme požiadať všetkých majiteľov pozemkov, ktorí majú záujem o pozemkové úpravy svojich parciel, aby vyplnenú návratku zo spravodaja doručili na Obecný úrad v Rakovej najneskoršie do konca júla tohto roku.

Čo sú pozemkové úpravy

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlasuje zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Viac informácií v priloženom dokumente pdfTU

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor v zmysle platnej legislatívy oznamuje o nariadení konania

a začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Raková. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente:

pdfverejná vyhláška