Obec Raková  ako vyhlasovateľ v y h l a s u j e podľa ust. § 9a ods. 9 v spojení s ust. § 9a ods. 1 písm. a) , ods. 2, 3 a 5 zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov Obchodnú verejnú súťaž

s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce Raková - podávanie najvyššieho návrhu ceny za prenájom majetku obce:

- nehnuteľná vec: nebytový priestor vo vlastníctve Obce Raková, nachádzajúci sa v k. ú. Raková, vedený na LV č. 1835, parcela číslo CKN 1199/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1730 m2, s.č. stavby 199. Jedná sa o časť nehnuteľnosti - stavby s.č. 199 o výmere 71,5 m2.
- popis nehnuteľnosti – sklad, predajňa, kancelária, šatňa, chodba, WC, umývarka

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE SÚ DOSTUPNÉ pdfTU

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlasuje zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Viac informácií v priloženom dokumente pdfTU

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor v zmysle platnej legislatívy oznamuje o nariadení konania

a začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Raková. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente:

pdfverejná vyhláška