Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlasuje zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Viac informácií v priloženom dokumente pdfTU

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej prerokuje na svojom zasadnutí dňa 26.4.2018:

- Návrh všeobecne záväzného nariadenia a zmenách a doplnkoch č.4 územného plánu obce. Uvedený materiál predkladáme na pripomienkovanie.

pdfNávrh všeobecne záväzného nariadenia o zmene a doplnku č.4 územného plánu obce Raková

Návrh zmeny a doplnku č.4 územného plánu je dostupný TU

- zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Vladislav Heglas

pdfzverejnenie zámer

pdfNávrh záverečného účtu obce za rok 2017

docPozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor v zmysle platnej legislatívy oznamuje o nariadení konania

a začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Raková. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente:

pdfverejná vyhláška 

Obec Raková ako príslušný stavebný  úrad v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie spojeného územného

a stavebného konania a nariadenie ústneho konania na stavbu:

"Novostavba rodinného domu". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente:

pdfverejná vyhláška