partnerska_splupraca_obrazok  partnerska_splupraca_logo1

FOND MIKROPROJEKTŮ

 

znak_SV_malyznak_Rakova_malyÚvod

„Rozišli sme sa preto, aby sme sa mohli zase spojiť."

Často používaný citát veľmi výstižne zachytáva stav, vzniknutý k 01. 01. 1993, kedy sa český a slovenský národ pokojnou cestou vydali na cestu samostatnosti. Vôľu politikov však mohlo rozdeliť iba územie, inštitúcie, ale nie väzby medzi ľuďmi. Nezaniklo ani priateľstvo medzi dvoma obcami, vzdialenými od seba 75 km a oddelenými zrazu štátnou hranicou – medzi slovenskou Rakovou a moravskou Starou Vsou nad Ondřejnici.

Zlomovým dátumom, ktorým sa oba štáty naplno začlenili do procesu európskej integrácie a začali hľadať cestičku k novému zbližovaniu, je 1. máj 2004, kedy sa Česká republika i Slovenská republika stali plnoprávnymi členmi Európskej únie. Môžeme pyšne konštatovať, že naše obce na oboch stranách hranice mali v tejto chvíli pred ostatnými veľmi veľký náskok. V našom prípade totiž nešlo o nadväzovanie spolupráce, ale o jej prehlbovanie. Európske fondy potom len zvýšili možnosti posilňovania kontaktov.

Európske fondy podporujú i začleňovanie ďalších členských území. V duchu tohto trendu naviazali Stará Ves i Raková cezhraničnú spoluprácu a uzavreli na konci roka 2009 partnerskú dohodu s ďalšou obcou – gminou Lipowa z Poľskej republiky.


Chronológia hlavných udalostí

1983 – od tohto roku majú väzby záhradkárov zo Starej Vsi a Rakovej podobu družobných vzťahov, naväzujú na prvé kontakty a osobné priateľstvá vybudované v roku 1982.
13. 12. 2002 – podpis Dohody o partnerstve medzi základnými školami.
23. 6. 2003 – Zastupiteľstvo obce Starej Vsi n. O. poveruje starostu zahájiť jednanie o spolupráci s Rakovou v oblasti kultúry, športu a spolkovej činnosti.
11. 10. 2003 - starostovia Ing. Dalibor Dvořák a František Broš slávnostne podpisujú Partnerskú dohodu obcí Stará Ves a Raková.
2006 – začiatok realizácie spoločného projektu s názvom Cez priateľstvo k hlbšiemu poznaniu pre roky 2006-2007 z fondu s názvom Interreg IIIA ČR-SR.
1. 9. 2006 – podpis dohody o spolupráci dobrovoľných hasičov oboch obcí.
25. 09. 2010 – začiatok realizácie druhého spoločného projektu Chceme o sobě vědět víc na roky 2010-2011.
10. 6. 2011 – začiatok realizácie tretieho spoločného projektu na rok 2011 s názvom Ukážeme vám čo vieme.
13. 8. 2011 – je podpísaná Partnerská dohoda o spolupráci medzi rybárskymi organizáciami oboch obcí.
1. 4. 2012 – začiatok realizácie štvrtého spoločného projektu na rok 2012 s názvom Rozumíme si…

   intereg     logo_tssk

V dňoch 13. - 14.08.2011 sa konalo podujatie „Spolkové dni v Rakovej" v rámci realizácie projektu programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 s názvom projektu „Ukážeme vám čo vieme".

Pri príležitosti 50. výročia založenia Základnej organizácie slovenského zväzu záhradkárov v Rakovej sa konala slávnostná členská schôdza. Na schôdzu boli pozvaní okrem domácich členov zväzu i družobné organizácie zo Starej Vsi nad Ondřejnici z Českej republiky, zo Staškova, z Rudiny a ďalší významní hostia a odborníci z Českej republiky a z Poľska. Taktiež prebehlo odovzdávanie ocenení z Okresného výboru Čadca a Republikového výboru Bratislava za účasti členov týchto organizácii. Sprievodným podujatím bola malá výstava skorých odrôd ovocia. Akciu obohatili s kultúrnym programom folklórna skupina Rakovanka a harmonikári z Rakovej.

Aktivity sa zúčastnili okrem členov záhradkárskeho spolku i predstavitelia obcí, zástupcovia škôl, členovia klubu dôchodcov, dobrovoľného hasičského zboru, chovateľského a rybárskeho združenia zo Starej Vsi nad Ondřejnici i z Rakovej za účelom rozvoja spolupráce, výmeny skúsenosti a nadviazania nových kontaktov. Pre týchto účastníkov bol zorganizovaný poznávací program – exkurzia v skanzene Vychylovka a návšteva Slovenského orloja v Starej Bystrici, prehliadka obce s ukončením aktivity v areály zdravia v Rakovej. Taktiež bola podpísaná partnerská dohoda o spolupráci rybárskych spolkov oboch obcí.

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

V prílohe je galéria obrázkov z podujatia

   intereg     logo_tssk

V dňoch 10. - 11.06.2011 sa konalo podujatie „Staroveské obecné slávnosti“ v Starej Vsi nad Ondřejnici. V rámci realizácie projektu programu cezhraničnej spolupráce – Slovenská republika - Česká republika - „Ukážeme Vám čo vieme“ sa tohto podujatia zúčastnili členky folklórnej skupiny Rakovanka, zástupcovia obce, škôl, spolkov a predovšetkým rybárskeho spolku.
Uvítanie slovenských hostí spojený s uvedením projektu a oboznámenie sa s programom sa konalo v priestoroch Obecného úradu v budove zámku v Starej Vsi nad Ondřejnici. V rámci programu sa slovenská delegácia zúčastnila Vernisáže výstavy obrazov Jiřiho Bosáka a výstavy staroveských výtvarníkov Hany Kumalové a Kamila Kopřivy. Vo večerných hodinách sa konal Festival Poodří Františka Lýska - „Staroveské arkády“, ktorý spočíval z koncertov a vystúpení speváckych súborov na nádvorí zámku.
Druhý deň boli slovenskí hostia účastný krásneho programu staroveských obecných slávností, vystúpení zámockej kapely, vystúpenia súboru Ondřejnica, speváckeho zboru ZŠ Stará Vec, Starovjáček, Klub dôchodcov a osadný výbor Košatka. V rámci programu vystúpila i folklórna skupina Rakovanka v krojoch s typickými piesňami kysuckého regiónu. Nasledovala „Jízda kole obila“ - slávnostný objazd staroveských hraníc predstaviteľmi obce na koňoch. V poobedňajších hodinách sa konal ďalší kultúrny program na pódiu pri zámku i na nádvorí zámku. Doplňujúcim programom bola ukážka tradičných ľudových remesiel v zámockej záhrade a ukážka leteckých modelárov.
V podvečer sa uskutočnilo stretnutie vedúcich predstaviteľov obcí, škôl a spolkov za účelom informovania sa o dianí v partnerských obciach a inštitúciách, nadviazanie spolupráce rybárskych spolkov ako i výmeny skúsenosti zástupcov ostatných spolkov a dohoda na ďalšom programe a organizovaní spoločných aktivitách projektu.

 

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

V prílohe je galéria obrázkov z podujatia

erbRAKOVA     Star_Ves_Erb    intereg    intereg2

Obce Raková a Stará Ves nad Ondřejnicí spájajú priateľské vzťahy už niekoľko desaťročí. Záhradkárske organizácie začali spolupracovať v roku 1982 a postupne sa k tejto spolupráci pridali i predstavitelia samosprávy obce, hasiči, školy a ďalší.

V roku 2003 obce uzavreli Zmluvu o rozvíjaní a upevňovaní trvalých priateľských vzťahov. Táto partnerská dohoda sa rozvinula do realizácie spoločných projektov cezhraničnej spolupráce. Projekt s názvom „Cez priateľstvo k hlbšiemu poznaniu“ vyústil v podpis Zmluvy o spolupráci medzi dobrovoľnými hasičskými zbormi, prehĺbila sa spolupráca nielen záhradkárov, ale i chovateľov, základných škôl, nové vzťahy nadviazali cyklisti, turisti, o spoluprácu prejavili záujem miestni podnikatelia v cestovnom ruchu, poľovníci, cirkevné spoločenstvá, ako i kluby dôchodcov.

V tomto roku sa podarilo rozbehnúť dva projekty rozvoja spolupráce medzi Rakovou a Starou Vsou nad Ondřejnicí. Naši českí priatelia realizujú projekt „Chceme o sobě vědět víc“ a naša obec  je vedúcim partnerom v projekte „Ukážeme vám čo vieme“.
Projekt Starej Vsi nad Ondřejnicí je zameraný predovšetkým na spoznávanie prírodných a kultúrnych hodnôt regiónov a projekt Rakovej má za cieľ ukázať občanom oboch obcí predovšetkým krásu folklórnych tradícií, ľudových zvykov a atmosféru tradičných kultúrnospoločenských akcií, ako sú Obecné slávnosti v Starej Vsi nad Ondřejnicí, Rakovské hody a Mikulášska nádielka v Rakovej. Na týchto podujatiach vystúpia folklórne skupiny našich obcí Ondřejnica a Rakovanka a deti našich škôl. Súčasťou bude ochutnávka tradičných jedál a nebude chýbať ani stretnutie našich spolkov, kde chceme prehĺbiť spoluprácu rybárov.

V rámci projektu "Ukážeme vám čo vieme" sa uskutočnia tieto aktivity:

10.-11.6.2011 – Staroveské obecné slávnosti – za účasti predstaviteľov obce, škôl, spolkov a účinkovania Rakovanky,

13.-14.8.2011 – Spolkové dni v Rakovej – za účasti predstaviteľov obce a spolkov,

11.9.2011 – Hodové dni v Rakovej – vystúpenie folklórneho súboru Ondřejnica,

4.12.2011 – Mikulášska nádielka v Rakovej – vystúpenie detí na kultúrnom programe spojenom s príchodom sv. Mikuláša, domáca zabíjačka spojená s výrobou a ochutnávkou tradičných jedál.

V rámci projektu budú vyrobené propagačné a upomienkové predmety, propagačný DVD nosič o partnerských obciach a zakúpené dva festivalové stany a 100 stoličiek.

Projekt „Ukážeme vám čo vieme“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika a štátneho rozpočtu.

Miroslav Mareček