Geometrák z popisom výmery

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej prerokovalo a schválilo zámer predaja pozemkov uvedených v návrhu geometrického plánu. Parcely budú využité pre výstavbu rodinných domov. V zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva sa o kúpu parciel môže uchádzať každý občan s trvalým pobytom v obci Raková, ktorý dovŕšil vek 18 rokov.  Odpredaj pozemkov bude realizovaný v zmysle zákona č.258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Ten umožňuje pri predaji použiť výnimočný postup osobitného zreteľa a je  plne v kompetencií obecného zastupiteľstva. Žiadosť o kúpu pozemku adresujte na Obecný úrad v Rakovej, Raková 140, 02351 Raková. Vo svojej žiadosti nezabudnite uviesť číslo parcely a navrhovanú kúpnu cenu.